Stel cookie voorkeur in

Ouderparticipatie

Natuurlijk willen we graag dat ouders zich betrokken voelen bij de school. En dat ze tijd vrij maken om een bijdrage te leveren aan onze school. Ouders kunnen op bestuurlijk vlak of praktisch en uitvoerend niveau een bijdrage leveren. 
Als u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven via de leerkracht van uw kind of de directeur.

Op onze school helpen ouders mee met onder andere als:
- leeshulp
- computer ondersteuning
- luizenouder
- excursie begeleider

Sponsoring

De Montessorischool Noordwijk wil graag nieuwe sponsoren aantrekken voor projecten of activiteiten op school. Het geen wij gesponsord krijgen is net dat beetje extra wat het onderwijs nog leuker maakt. Wij zijn onze huidige en nieuwe sponsoren dan ook zeer erkentelijk voor hun belangeloze giften.


WIE DURFT ER NOG MEER...!?

Wij dagen u uit om de Montessorischool Noordwijk op bepaalde gebieden praktisch, financieel of in materiële zin te ondersteunen. Klik hier voor meer informatie.

Medezeggenschapsraad (MR) - bestuurlijk

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk voorgeschreven en daarmee essentieel onderdeel van elke en ook onze school.
De MR overlegt met de directeur over alle belangrijke zaken en behartigt de belangen van ouders en het personeel.
Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld: het schoolplan, veiligheid in en om de school, pesten, rouwverwerking.
In de raad zitten twee ouders en twee leerkrachten. Zij komen 6x per jaar bij elkaar.
Eén keer per jaar vinden er verkiezingen plaats voor één of meerdere plaatsen in de MR.


Ouderraad (OR) – praktisch op schoolniveau

De OR heeft tot taak

 • belangenbehartiging voor de ouders bij de directeur, de medezeggenschapsraad, het lerarenteam en zo nodig bij het bestuur;
 • gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directeur of de medezeggenschapsraad,
  met name over aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan;
 • coördineren van de ouderparticipatie;
 • organiseren en ondersteunen in overleg met de directeur van activiteiten die het onderwijs, de leerlingen of de school,
  direct of indirect ten goede komen. Denk hierbij aan de thema-avonden en het eindfeest.


PR 

Nadat we ons als team jaren hebben gericht op de kwaliteit van ons Montessori onderwijs, werd het hoog tijd om onze blik naar buiten te werpen. 
Met een groep enthousiaste ouders is een PR groep gevormd. PR en communicatie zijn immers middelen om naar buiten te treden. 
Samen onderzoeken en werken we aan het versterken van de uitstraling en het imago van de Montessorischool Noordwijk. 
 

 • Klopt het beeld dat de buitenwereld heeft van onze school met de werkelijkheid?
 • Hoe verbeteren we ouderbetrokkenheid?
 • Eigenheid van de school en haar unieke kwaliteiten communiceren naar diverse doelgroepen zoals bestaande en nieuwe ouders,
  kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. 
 • Ambassadeurschap van team, ouders en leerlingen stimuleren. 

In ons bestaan hebben wij het volgende gerealiseerd:

 • Na de nieuwe website nu wéér een vernieuwing; we blijven up-to-date!
 • Het organiseren - i.s.m. de OR - van Open Dagen.
 • Initiatieven tot het houden van inloop - ochtenden.
 • Aanpassingen tot een kleurrijker gebouw met name bij de ingang en benedenverdieping. 
 • Regelmatig initieren tot persberichten.
 • Verzorgen van flyers en posters.
 • Op dit moment werken we aan het opstellen van een communicatie plan. 

Alle ideeën en initiatieven kunnen alleen gerealiseerd worden met behulp van ouders en teamleden. 
Op dit moment zijn wij op zoek naar ouders die ons team willen versterken.


PR is mensenwerk!