Kosmisch onderwijs

Thema's

Gedurende het jaar staat in een groep steeds een aantal thema's centraal. Dit kunnen zowel aardrijkskundige, geschiedkundige als natuurkundige thema's zijn (bijv. herfst, prehistorie, ontstaan van de aarde, de Romeinen). Rond zo'n thema worden allerlei activiteiten ontplooid, lessen gegeven, dvd's bekeken, excursies en verwerkingen gemaakt. De kinderen verzamelen gegevens, vragen zelf informatie aan of houden bijvoorbeeld interviews. 

Naast de thema's, die in de hele groep centraal staan, kan een groepje kinderen of een individueel kind op basis van belangstelling een onderwerp kiezen. Dit onderwerp wordt dan met hulp van de leerkracht verder uitgewerkt. Het kind kan, wat hij of zij heeft geleerd, in de vorm van bijvoorbeeld een spreekbeurt, aan de groep doorgeven. Wordt een thema op "Montessoriaanse" wijze uitgewerkt, dan houdt dat in, dat het thema, in samenhang wordt geplaatst met grotere gehelen; in de tijd (geschiedenis) en de ruimte (aardrijkskunde) wordt geplaatst en dat naast de beleving de creativiteit een grote rol speelt.

Da Vinci

Naast het materiaal Kosmisch Onderwijs werken we met de methode DaVinci. De methode DaVinci is een lesmethode wereldverkenning voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het biedt onderwijs aan in thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Met de methode DaVinci geven we geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les. Op deze manier leren kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal. Omdat de thema's van zoveel kanten worden bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. 

Via deze link komt u op de site DaVinci voor thuis. Hier vindt u tips voor gesprekken, boeken, films, spellen en uitjes voor u en uw kind die aansluiten bij de thema's van DaVinci op school.