Veilige school

 

Op Montessorischool Noordwijk vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Klik hieronder op de afbeelding om dit interactieve PDF te openen.

Doel van het beleid

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Het beleidsstuk is geldig voor alle Sophia Scholen. Er zijn ook een aantal school-specifieke zaken, die niet in het interactieve beleid staan. Deze staan hieronder beschreven.

Relevante contactpersonen omtrent Sociale Veiligheid binnen onze school

· Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Monique Swart (mswart@sophiascholen.nl)

· Vertrouwenspersoon: Jenny Braun-van Roode (jvanroode@sophiascholen.nl)

· Directeur: Margareth van der Hulst (directie.montessori@sophiascholen.nl)

. Antipest-coördinator: Monique Swart (mswart@sophiascholen.nl)

Als er sprake is van een sociaal-onveilige situatie op school kunt u terecht bij ons aanspreekpunt: Margareth van der Hulst (directeur) of Monique Swart (aandachtsfunctionaris)

Gedragsregels

Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. 

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder:

· ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;

· 'KWINK', lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8;

· Het signaleringsinstrument ‘Hart & Ziel’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt;

· Het SENSOA vlaggensysteem voor omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

  • De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Ilse Dobbe.

  • De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Lobke den Hollander.

Burgerschapsvorming

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel bij ons op school, maar nog meer verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Leerlingenraad

Vanaf schooljaar 2022- 2023 is er een leerlingenraad samengesteld. Door het samenstellen van een leerlingenraad betrekken wij onze leerlingen bij het verbeteren van en praten over onderwerpen zoals welbevinden en sociale veiligheid. Ze ervaren dat er naar hen geluisterd wordt en dienen als klankbord voor de leerlingen.

De leden van de Leerlingenraad 2022-2023 zijn:

Fleur (BBA)

Noor (BBA)

Mark (BBB)

Fenne (BBB)

Pepe (BBC)

Nikki-Sophie (BBC)