Ouderraad

Ouderraad (OR) – praktisch op schoolniveau

De OR heeft tot taak:

  • belangenbehartiging voor de ouders bij de directeur, de medezeggenschapsraad, het lerarenteam en zo nodig bij het bestuur;
  • gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directeur of de medezeggenschapsraad,
    met name over aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan;
  • coördineren van de ouderparticipatie;
  • organiseren en ondersteunen in overleg met de directeur van activiteiten die het onderwijs, de leerlingen of de school,
    direct of indirect ten goede komen. Denk hierbij aan de thema-avonden en het eindfeest.

Voorzitter ouderraad:

Jacqueline Vogelaar