Overblijven

In de Wet op het Primair Onderwijs is voor het bestuur de verplichting opgenomen om leerlingen de gelegenheid te bieden de middagpauze onder toezicht op school door te brengen. Wij werken met een continurooster, dit betekent dat alle kinderen op school overblijven. Dit is echter niet verplicht. Als u ervoor kiest de kinderen thuis te laten overblijven hebben de onderbouwkinderen één uur pauze en de midden- en bovenbouw kinderen 45 minuten. U hoeft dan geen overblijfgeld te betalen. Voor alle groepen geldt dat binnen de tijd van het eten elementen van onderwijs aanwezig zijn. Dit doen wij door voorlezen, luisteroefeningen, aandacht geven aan sociale vaardigheden en de sociale redzaamheid.

Op onze school maken we gebruik van pedagogische medewerkers van Humankind. De pedagogische medewerkers zijn de coördinatoren van het overblijven. Zij worden in de onderbouw geassisteerd door de overblijfouders. Op alle twee de pleinen plus het SJC veld is een pedagogisch medewerkercoördinator aanwezig. Zij organiseren soms activiteiten voor de kinderen en zorgen ervoor dat het overblijven goed verloopt. Bij incidenten zijn zij aanspreekpunt en rapporteren zij naar de leerkracht. Om het overblijven op school zo soepel en plezierig mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal ‘spel’-regels opgesteld zodat ouders, overblijfouders en kinderen precies weten, wat er van ze wordt verwacht. Deze spelregels staan vermeld in het overblijfreglement.

Overblijfregels voor de ouders/verzorgers die gebruik maken van de overblijfregeling

  1. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur voor de eerste helft van het schooljaar en in januari ontvangt u de tweede factuur voor de tweede helft van het schooljaar. Wij verzoeken u deze zo snel mogelijk te voldoen. Bij wijzigingen in de verstrekte gegevens horen wij dat graag. Dit schooljaar bedragen de kosten € 135,- per kind per jaar (twee facturen van € 67,50)
  2. Bij ziekte, tenzij langdurig, wordt geen geld teruggegeven. 
  3. Maximaal twee kinderen per gezin worden in rekening gebracht.